LEVgroep

Spelregels voor het maken van geluidsopnames van gesprekken met clienten/deelnemers

Het komt soms voor dat cliënten geluidsopnames maken van de gesprekken die zij met onze medewerkers voeren. De vraag werd gesteld of dit wel mag. Het is niet strafbaar om gesprekken waaraan door betreffende persoon zelf wordt deelgenomen, op te nemen, ook niet als de andere partij daarover niet is geïnformeerd. We zien het echter als een kwestie van fatsoen om die ander, voorafgaand aan een dergelijke opname, daarvan in kennis te stellen.

Daarom hebben we de volgende spelregels opgesteld:

1. De LEVgroep staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.

2. De LEVgroep heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.

3. Een client/deelnemer/burger maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.

4. De client/deelnemers/burger verstrekt aan de LEVgroep een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de LEVgroep de opname maakt).

5. Noch de client/deelnemer/burger noch de LEVgroep knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.

6. Noch de client/deelnemer/burger noch de LEVgroep verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

Deze spelregels - afkomstig van de Nationale ombudsman - hebben tot doel om burger en overheidsinstantie hiervoor een aantal handvatten te bieden. De LEVgroep heeft deze spelregels overgenomen voor haar eigen clienten/deelnemers.